Board of Directors

Lokendra Kumar Shrestha (Ishwor)

Lokendra Kumar Shrestha (Ishwor)

President

ishwor650@hotmail.com

Diwakar Raj Karnikar

Diwakar Raj Karnikar

Immediate Past President/Advisor

rajkarnikardiwakar@gmail.com

Karna Shakya

Karna Shakya

Advisor/Past President

Mahesh Shrestha

Mahesh Shrestha

Vice - President

mahesh_ncrs@yahoo.com

Dr. Rajendra Prasad Baral

Dr. Rajendra Prasad Baral

Vice - President

drpbaral@yahoo.com

Krishna Bahadur Basnet

Krishna Bahadur Basnet

Vice - President

kbasnet206@hotmail.com

Vimal Kumar Hoda

Vimal Kumar Hoda

General Secretary

vimalhoda@yahoo.com

Badri Nath Pokharel

Badri Nath Pokharel

Joint Secretary

Ananta Prasad Dhaubhadel

Ananta Prasad Dhaubhadel

Treasurer

Prakash Khatiwada

Prakash Khatiwada

Joint Treasurer

cwsmk_htd@yahoo.com

Dr. Pradeep Vaidya

Dr. Pradeep Vaidya

Member

praidya@yahoo.com

Mrs. Radha Karki

Mrs. Radha Karki

Member

Umesh Chandra Yadav

Umesh Chandra Yadav

Member

yadavcumesh@yahoo.com

Dr. Prakash Raj Neupane

Dr. Prakash Raj Neupane

Member

prneupane@yahoo.com

Narayan Koirala

Narayan Koirala

Member

narayan.bheri@yahoo.com

Nigam Kumar Koirala

Nigam Kumar Koirala

Member